BAKOVARI MAKACS PORTOS

Sp/J SchwhK BhFK95 SW 3 V
 

BAKOVARI MAKACS BOLDIZSAR

V

2xHPJ–HDGY-HFGY-BOG-3xCAC-CACIB- FCSGY-R.CACIB-BOB

EIKE VON DER DACHSSCHLUCHT

V

 


 

HCH-2xHPJ-3xCAC-R.CACIB-HFGY-R.CAC

 

HCH MAROSMENTI RUDIFOGO FANNI

V

 

HPJ

DIANA HULLO-CSILLAG
 

 

 

 

 

2xHPJ–HDGY-HFGY-BOG-3xCAC-CACIB- FCSGY-R.CACIB-BOB

EIKE VON DER DACHSSCHLUCHT

V


 

DIANA ATRAKTIV

V


 

GS 2000

DONNA VOM ROGGENHOF

Sp/J BhFK95 SchwhK  SchwhK/40 Vp BhFN V

SchCh NORDU-Ch NV-1995 S&NJ(D)CH EUV-1996 LuxCh

STUBBKÄRRS QOTTEN

VF S N M, V

SU (D) CH SJ (D) CH NJ (D) CH

ALVASTRAS AJAX

V  

 

S&U (D) CH S&NJ (D) CH INTU (D) CH SV-1989

STUBBKÄRRS CARIN

V

 

SOCKE VOM ROGGENHOF

Sp BhFK V

 

GS 1985

ZAUNKÖNIG VOM AHLSENSEE


Sp/J SchwhK Vp BhFK   V

 

CALLA VOM ROGGENHOF

Sp/J Vp  BhFK V